• Hopi

ההתפתחות שלך מורכבת משתי כנפייםכמו שציפורים צריכות שתי כנפיים כדי לעוף כך גם האדם בהתפתחותו.

אמנות ההתפתחות מבוססת על שני סוגי חיבורים -

החיבור לעצמך והחיבור לאחר.

בחיבור לעצמך הכוונה היא האמנות להיכנס פנימה,

ובחיבור לאחר הכוונה היאהאמנות לצאת החוצה.


אדם שלא מחובר לעצמו לא יכול באמת להתחבר לאחרים. היחסים שלו עם האחר יהיו רועשים ותלותיים. מערובבים בתנאים, פחדים ושליטה. זה תמיד יהיה תלוי במצב הרוח. תמיד בעליות וירידות.


גם ההפך נכון. אדם שלא מסוגל להיות ביחסים בריאים עם אחרים יתקשה להיות ביחסים אוהבים עם עצמו, כי אפשר להתפתח עד לעומק מסוים עם עצמך בלבד.


אלו שני סוגי חיבורים שיש ללמוד סימולטנית, ואי אפשר לנתק ביניהם.

מצד אחד שב בשקט, התבונן, ויישם את העצה העתיקה - "דע את עצמך".

מצד שני פגוש את האחר ולמד לראות אותו. למד לבקש ולסלוח, למד להקשיב ולשתף.

שני חיבורים אלו ישלימו זה את זה ויהיו לשני נתיבי התפתחות עבורך עד שיהפכו לאחד.

6 views

Related Posts

See All