top of page
  • Hopi

האיש הנכון - משל עתיק על שינוי חברתי


משל סיני עתיק מספר על צ'ואנג טסה שהתפרסם בסין כאדם חכם מאד, מהחכמים אי פעם, והקיסר ביקש ממנו לכהן כראש בית הדין העליון, וצ'ואנג ניסה לשכנע את הקיסר "אני לא האיש המתאים".

הקיסר התעקש, וצ'אונג הציע לו שהוא יכהן יום אחד בתפקיד ואז נראה...


כבר ביום הראשון הזה הובא בפניו גנב שגנב מאוצרותיו של האדם העשיר בממלכה, וצ'ואנג פסק שיש לשלוח את הגנב ואת העשיר לשבת יחד בכלא לחצי שנה.

אמר העשיר – "איזה מין צדק זה? לשלוח אותי לכלא? במה פשעתי?"


צ'ואנג אמר: "הגנב קיבל מאסר על שעבר על חוקי המדינה, ואילו אתה שצברת הון רב לעצמך בלבד בעוד שאלפי אנשים חיים במחסור ובעוני בעוד שאתה ממשיך לצבור עוד ועוד. זהו חטאך. שניכם תשלחו לכלא לחצי שנה להשלים ולהכיר אדם לאדם".


דרש העשיר מהקיסר חנינה וזה שחרר אותו מיד, והעשיר אמר לקיסר "יש להדיח אותו מיד, הוא מסוכן, היום אני בכלא ומחר אתה, הוא יהרוס אותנו". שחרר הקיסר את צ'ואנג מתפקידו והוא אמר לו – "אמרתי לך מראש שאני לא האיש המתאים, אתה מחפש את המישהו הלא נכון שינהל את המערכת הלא נכונה שלך. אני מבקש מהפכה לכל המציאות הלא נכונה".


הלוואי ונתעורר מאשליות. הלוואי ולא נחפש את האיש הנכון, ונבין שכל המערכת לא נכונה.

315 views
bottom of page