• Hopi

מעבדות לחירות - סיפור האדם החופשיפסח בפתח. חג החירות.

אחת לשנה רובנו מתאספים לקרוא בהגדה את הסיפור שכונן אותנו לפני שנים רבות כעם. בלב ההגדה בין מכות למצות ולמרורים חבוי המשפט היפה - "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". אותם חכמים שכתבו את ההגדה לא אמרו אדם יהודי, אלא כל אדם באשר הוא אדם. מעבר למשל על עם שיצא ממצריים לארץ מובטחת יש פה סיפור אוניברסלי, על אדם באשר הוא אדם ועל יציאתו התודעתית מעבדות לחירות. הסוד הוא במילים "לראות את עצמו" - כלומר החירות מתחילה בכלל בהתבוננות על עצמך פנימה והחוצה. ב"לראות את עצמך" יש מהלך ראייה פנימה, הרבה מעבר למה שהמציאות הסובייקטיבית הנתונה לכבלי התרבות ולמערכת האמונות המשפחתית והחברתית מספרת לך. הרב קוק המקסים כתב לפני מאה שנים: "יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות. הנאמן לעצמיותו – בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים - הוא עבד". זו אמירה בודהה-סטייל, והיא ברורה וחותכת. בן החורין הוא הנאמן לעצמיותו. אז מה היא העצמיות שלך? את זה לא אני ולא אף אחד לא יגיד לך! את העצמיות שלך החברה לא יכולה לספר לך, זה לך לראות אותה. החברה ומוסדותיה - מערכות חינוך ותקשורת - יכולה לתת לך זהות ותעודת זהות, היא יכולה לשטוף לך את המוח ולתת לך כללים וחוקים, אך היא לא יכולה לחולל את סיפור נשמתך, זה שלך לספר. הדרך לעצמיותך היא בהיזכרות. היא לראות את עצמך במראה הפנימית להבדיל מללמוד את עצמך על ידי בבואות חיצוניות ואופנות חולפות.


בשיר 'justify my love' שוררה מדונה יחד עם לני קרביץ את המילים: "poor is the man whose pleasures depend on the permission of another" - וזה היבט מרכזי שסיפור החירות ההגדתי מביא לנו בליבתו. אז זהו זמן טוב לבדוק בעצמך, בפנימיותך, עד כמה את/ה נאמנ/ה לעצמיותך. עד כמה אתה מונע בחיים מהמחשבה מה יחשבו אחרים עליך, עד כמה תראה טוב ויפה בעיניהם, או לחילופין עד כמה אתה משוחרר ממה שחושבים עליך ופעולותיך חופשיות לשקף את מחשבותיך באותנטיות. האם אתה בן חורין או עבד?

309 views

Related Posts

See All